تلفن سه رقمی ۱۳۷ که متعلق به شهرداری ها است یکی از راه های آسان و سریع برای برقراری ارتباط شهروندان با شهرداری است. تا بتوانند درخواست ها، نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را در تمامی حوزه های کاری شهرداری و مدیریت شهری اعلام نموده و کد رهگیری جهت پیگیری و بازخورد دریافت نمایند.
از اهداف سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ میتوان به موارد زیر اشاره نمود
•    تسهیل ارتباط شهروندان با شهرداری از طریق خدمات الکترونیکی
•    کاهش مراجعات حضوری شهروندان برای پیگیری امور و در نتیجه کاهش سفرهای شهری و ترافیک
•    افزایش حیطه نظارت و کنترل مدیران شهرداری
•    دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان
•    ایجاد بانک اطلاعاتی از  مشکلات شهر با هدف طبقه بندی و بررسی دقیق و آماری مشکلات  بصورت منطقه ای و محله ای
•    افزایش احساس تعلق و مسئولیت شهروندان و بهبود رضایتمندی آنها
•    افزایش مشارکت و نظارت شهروندان بر امور شهری
•    بررسی میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری
•    شناسایی شهروندان مسئول مشارکت آنها در امور شهرداری
فواید و نتایج ۱۳۷ برای شهروندان
•    مشارکت در تصمیم گیری های شهری
•    افزایش کیفیت خدمات شهرداری
•    کاهش مراجعات حضوری شهروندان برای پیگیری درخواست ها
فواید و نتایج ۱۳۷ برای شهرداری
•    افزایش کارآمدی کارکنان شهرداری
•    افزایش اثربخش خدمات ارائه شده
•    ارتقا علمی و توانمند سازی منابع انسانی
•    جذب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها
•    برنامه ریزی بر اساس نیاز های شهروندان بصورت محله ای
•    ارزیابی شهرداری در بخش های مختلف