شهرداری بیستون در سال ۱۳۷۵ با هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان گرامی تاسیس گردیده است