وظایف مدیر دفتر شهردار:

۱ –  تعیین وقت ملاقات برای قسمتهای مختلف شهرداری با شهردار محترم

۲ – راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مختلف جهت پاسخ نامه

۳ – پیگیری نامه های شهردار محترم به واحدهای مختلف جهت پاسخ نامه ها

۴ – پیگیری جلساتی که شهردار محترم با ادارات مختلف دارند

۵ – تقسیم بندی کارتابلهای نامه های شهرداری

۶ – جواب دادن تلفن های دفتر و وصل آن به شهردار محترم

۷- هماهنگی ارتباط بین ارباب رجوع و شهردار و تعیین وقت ملاقات های عمومی

۸ – تقسیم بندی مراجعین در ملاقات عمومی و راهنمایی آنها به واحدهای مربوطه

۹ – تنظیم برنامه های کاری و هفتگی شهردار محترم

۱۰ – هماهنگی ارتباط بین روسای ادارات