آسیب به 5 اثر تاریخی استان در اثر زلزله /بیستون و تاق‌بستان آسیب ندیده‌اند