آسیب به 5 اثر تاریخی استان در زلزله شب گذشته/بیستون و تاق‌بستان آسیب ندیده‌اند