شهروندان بیستونی کارت تردد رایگان به محوطه جهانی بیستون می‌گیرند