آثار تاریخی بیستون در محاصره زباله و نخاله های ساختمانی